herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

ALKOHOL - ZEZWOLENIA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.    Wniosek o udzielenie zezwolenia

  2. Załączniki określone w art. 18 pkt 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

  3. Oryginał dowodu opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 525, 00 zł

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525, 00 zł

- powyżej 18% zawartości alkoholu - 2100,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:
Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332
lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

Uchwała Nr XXXIV/216/2009 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2002 r. Rady Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2002 r. ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXX/311/2001 Rady Miasta Jastarni z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVI/152/1996 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego oraz lokali gastronomicznych i opinii Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Zarządzenie Nr 60/2004 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 08.07.2004 r. w sprawie wyznaczenia lokalizacji sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie plaż Gminy Jastarnia, położonych od strony północnej Półwyspu Helskiego tj. od strony Morza Bałtyckiego

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenia, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej Jastarni.